Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 4.6.2024

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä

Iira Tiitta/ Climate Health Solutions Oy

Y-tunnus: Y-3410569-5

SIILINJÄRVI

sähköposti: iiira.tiitta@clihe.com

+358 44 9460708

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen

Rekisterinpitäjän verkkosivuilla kysytään tietoinen suostumus Google Analytics palvelun kävijätilastoinnin käyttöä varten. Seuranta perustuu Opt-in malliin jolloin tietoja ei kerätä ilman tietoista suostumusta Google Analytics palveluun.

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään

Asiakkuuden ylläpitämiseen

Tilausten toimitukseen, käsittelyyn, hallinnointiin ja arkistointiin

Asiakaskokemuksen parantamiseen

Markkinointiin

Rekisteröidyn tietoja käytetään markkinointiin vain rekisteröidyn antamalla erillisellä tietoisella suostumuksella. Suostumus kysytään palautteen keräämisen yhteydessä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itse rekisterinpitäjälle luovuttamat tiedot tuotetta tai palvelua tilatessa

Rekisteröidyn itse rekisterinpitäjälle luovuttamat tiedot asiakassuhteessa

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn tietoja käytetään Fennoa Oy:n (Y-tunnus 2593931-3) laskutus palvelussa. Käytetyt henkilötiedot muodostuvat palvelussa kirjanpidossa käytetyistä maksutapahtumista ja maksukuiteista.  Fennoa Oy on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Lue lisää: https://fennoa.com/tietosuojaseloste/

Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteröidyn teknisiä analytiikkatietoja kuten IP-osoite, selain, näytön resoluutio tai muita näihin verrattavissa olevia teknisiä tietoja kerätään rekisteröidyn tietoisella suostumuksella Google Analytics palveluun.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään tietosuojaperiaatteiden mukaisesti. Rekisteröidyn tietoja käsittelevät ainoastaan he joille se on välttämätöntä asiakassuhteen vuoksi. Rekisteröidyn tietoja säilytetään salasanasuojatussa ympäristössä.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.

Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:

 • Rekisteröidyn kokonimi
 • Rekisteröidyn sähköpostiosoite
 • Rekisteröidyn kotiosoite
 • Rekisteröidyn maksutapahtumat
 • Rekisteröidyn tilaushistoria
 • Rekisteröidyn suostumukset
 • Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja kolmen vuoden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot kolmen kuukauden kuluessa noudattamiensa poistoprosessien mukaisesti.

Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla

tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
 2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn
 3. ole muuta laillista perustetta; tai
 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
 2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan
 3. niiden käytön rajoittamista; tai
 4. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta
 5. rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.